YTONG Energy+

- setter nye standarder for energieeffektive og bærekraftige bygg

Energy+ hus

YTONG Energy+ er resultatet av et målrettet utviklingsarbeid: en superisolerende byggeblokk til bærende yttervegger, med YTONG porebetongs gode fuktregulerende og varmeabsorberende egenskaper.

Samtidig har bærekraft i alle ledd, fra råstoffutvinning, produksjon og bruk til gjenbruk vært i fokus. Produktet kan resirkuleres 100% og gir derfor nye muligheter for bærekraftige bygg.

YTONG Energy+ består av 3 lag – innerst et bærende lag med Ytong porebetong, densitet 340 kg/m3, i midten et høyisolerende lag YTONG Multipor porebetong, densitet 115 kg/m3, og ytterst en klimaskjerm av YTONG porebetong 340 kg/m3 for å gjøre fasaden så robust som mulig. De 3 lagene er støpt sammen i én prosess. Denne produksjonsmetoden er unik for Ytong Energy+ og gir byggeblokken en rekke egenskaper som skiller den fra alle andre løsninger:

 • 100 % uorganisk materiale
 • Samme materiale gjennom hele blokken
 • Ingen avdamping av skadelige stoffer
 • Ingen helsefare, verken under bearbeiding eller bruk
 • 100 % resirkulerbar som råmateriale for nye porebetongprodukter
 • Enkel prosjektering
 • Sikker oppførelse - én prosess
 • U-verdi 0,11 - behagelig inneklima
 • Økonomisk løsning

Massive yttervegger med U-verdi på kun 0,11 W/mK

Ytong Energy+ brukes til massive, bærende yttervegger opp til 2 etasjers høyde som bærende yttervegger, eller alternativt som utfyllingsmateriale.

Den enkle byggemetoden der bærende konstruksjon og isolering er en integrert løsning, sikrer et tett bygg.

Ytong Energy+-blokkene suppleres med Ytong Overligger og Ytong Grunnpuss. Etasjedekke og flatt tak kan med fordel utføres med Ytong Dekke-elementer, slik at hele råbygget oppføres i porebetong og uten å bruke fuktsperre. Ytong Energy+ overholder samme modulmål som alle andre Ytong Silka produkter. Etter oppmuring pusses veggene på begge sider, alternativt kan fasaden skallmures eller bekles med f.eks. tre eller fibersementplater.

Energy+-løsningen har en rekke fordeler utover den suverene isolasjonsevnen og et sunt og behagelig inneklima:

 • Massive yttervegger i ett materiale er enkle å dimensjonere både med tanke på stabilitet, varme, fukt og lyd

 • Det er enkelt og raskt å bygge med Ytong Energy+-blokker. Bærende mur og isolering utføres i én prosess, det trenger ikke utføres tidkrevende fuktsperrer, og de store, letthåndterlige blokkene, som er enkle å bearbeide med håndholdt skjære- og slipeverktøy, sikrer en rask konstruksjon

 • Det er sikkert å bygge med Ytong Energy+. Faren for feil minimeres når det ikke skal bygges i flere lag og ulike materialer

 • Det er enkelt å utføre robuste og vakre overflater. Overflatebehandlingen av de målfaste blokkene med glatt overflate utføres raskt og enkelt

 • Alle materialrester – kan resirkuleres som råmateriale til nye Ytong-produkter

 • Ytong porebetongs gode varmeakkumulerende egenskaper hindrer overoppheting i rom med store vindusflater

 • Ytong porebetongs evne til å ta opp og avgi fukt fra romluften minimerer behovet for bortventilering av romfuktighet

Ytong Energy+ fås som blokker i 2 tykkelser: 40 cm med varmeledningsevne, lambda på 0,07 W/mK og 50 cm med lambda på 0,06 W/mK. Produksjonen av Ytong Energy+ er miljøsertifisert iht. ISO 14025

Bærekraft - å skape uten å skade

For Xella er bærekraft en integrert del av virksomhetens produktutvikling og produksjon. Ikke bare som begrep, men som et praktisk verktøy for utviklere og ledelse.

YTONG Energy+  er utviklet og produsert i overensstemmelse med tanken bak bærekraft. Bærekraft innebærer derfor at miljøet skånes i alle faser, fra råstoffutvinning, produksjon, bruk, nedbrytning og gjenbruk, og at de benyttede materialene skal være 100 % resirkulerbare.

Råstoffer
YTONG Energy+ er framstilt av kalk, sand og vann samt en liten andel sement. Utvinningen av kalk, sand og vann skjer i åpne brudd som reetableres som naturområder etter endt brytning. Sand utvinnes lokalt, mens de øvrige råstoffene utvinnes lokalt eller så nærme fabrikken som mulig.

Xella har som den første virksomhet i verden utviklet en forbrenningsmetode hvor kalkslam, som er et restprodukt i produksjonen av kalk, inngår i et kretsløp som energikilde. Denne energiproduksjonen mer enn dekker Xellas eget forbruk, og overproduksjonen av miljøvennlig energi selges på det frie energimarkedet. Under produksjonen av YTONG iblandes små mengder (0,05 – 0,1 %) aluminiumspulver fra industrigjenbruk for å lage porene.

Bearbeiding
YTONG Energy+ krever minimal tilpasning på byggeplassen. Tilpasningsavfallet, som typisk utgjør mindre enn 1 % av den samlede leveransen, kan behandles som vanlig, ufarlig byggeavfall, men Xella kan også tilby en returordning, hvor avfallet avhentes og brukes på nytt i produksjonen av nye blokker. YTONG Energy+ skjæres til med båndsag eller håndsag med blad av hardt metall, noe som fører til at det kun dannes grovt støv.

Til oppmuring benyttes tynnfugemørtel i et tynt, 2 mm, lag i både ligge- og stussfuger. Mørtelen er på basert på sement (mineralsk). Det er ikke tilsatt organiske løsemidler eller bløtgjørere, og det skjer derfor ingen avdamping av skadelige stoffer.

YTONG Energy+-vegger overflatebehandles utvendig med puss. Innvendig blir de sparklet, og males eller tapetseres.

YTONG Energy+ leveres på EU-paller eller på Xellas gjenbrukspaller, som returneres og brukes flere ganger. Pallene er pakket inn med Inseroh-folie, som kan returneres og brukes på nytt.

Bruk
YTONG Energy+ avgir ingen skadelige damper eller partikler - heller ikke ved brann. Det samme gjelder YTONG tynnfugemørtel. YTONG Energy+ er inneklimamerket på samme måte som andre andre YTONG-produkter.

YTONG porebetong er utviklet med tanke på lang levetid, og bevarer sine byggetekniske egenskaper i mange generasjoner. Etter nedriving kan rensortert YTONG Energy+ returneres til Xella og brukes på nytt i nye porebetongprodukter.

Carbon footprint - CO2-avtrykk
Xella bidrar til reduksjon av CO2-belastningen som en del av bærekraft-begrepet. I en anerkjennelse av behovet for å redusere CO2-utslippene betydelig, har Xella sammen med noen av Tysklands største bedrifter – bl.a. Deutsche Bahn, Puma og Otto Group – stiftet 2C-Foundation, med det formål å finne langsiktige, konkrete løsninger på klimaendringene i et samarbeid mellom industri, forskning og samfunn.

For Xella er klimabeskyttelse og økonomisk utvikling ikke motstridende behov. Gjennom et målrettet engasjement har vi lykkes å redusere CO2-utslippene betydelig, og samtidig investeres det for øyeblikket i utvikling av en helt ny teknologi, hvor restprodukter fra kalkutvinning inngår i et lukket kretsløp, som framstiller energi, helt uten CO2-utslipp.